מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

הלשכה לעזרה סוציאלית

בשנת 1937 ביקשה המחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל ממועצת נתניה להקים לשכה סוציאלית מקומית, שתהיה מורכבת מ 7-5 חברים.
תפקיד הלשכה הסוציאלית: הוא הטיפול הסוציאלי הפתוח והסיוע למשפחה כיחידה. המטרה בעבודה הסוציאלית המודרנית המרוכזת, היא לטפל בנצרך טיפול אינדיבידואלי בתוך המשפחה ומחוצה לה.
הועדה הסוציאלית תורכב מיו"ר ומעובדת סוציאלית. הלשכה הסוציאלית תהיה מחלקה רשמית של המועצה המקומית ןתקציבה יילקח מהמועצה. (ארכיון עיריית נתניה מ 26, 254).